Terhi Peltokorpi: Helsingin kaupunginvaltuuston ryhmän budjettipuheenvuoro 2007

01.11.2006

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja Terhi Peltokorpi

Helsingin kaupunginvaltuuston talousarviokeskustelussa 1.11.2006

Kaupungin taloudellinen tilanne on hyvä ja kuluvan vuoden osalta verotulokertymä ja valtionosuudet tulevat tämänhetkisten ennusteiden mukaan ylittämään talousarvion, mutta samalla toimintamenotkin tulevat ylittymään reilusti. Menojen kasvuvauhti ei voi kuitenkaan kiihtyä nykyisestä mikäli kaupungin tulopohjaa ei kyetä vahvistamaan. Vaikka kaupunkimme verotulot ovat kehittyneet nyt myönteiseen suuntaan, kehitysvauhti on ollut muihin kaupunkeihin verrattuna heikkoa. Keskustan valtuustoryhmä on tyytyväinen, että Helsinki aloittaa pitkäjänteisemmän elinkeinopolitiikan toteuttamisen. Culminatumin puitteissa toteutettava seudullinen innovaatiostrategia ja osaamiskeskusohjelma ovat tärkeä osa pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn vahvistamista, uskomme niiden tuottavat tulosta pitkällä aikavälillä.

Osaamisen ja kaupungin vetovoimaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että panostamme opetustoimeen. Reilun miljoonan euron lisäys alaluokkien tuntikehykseen ja lisäraha kirjojen hankintaan ovat askeleita eteenpäin. Nämä päätökset ovat signaaleja lapsiperheille, että Helsinki haluaa pitää hyvää huolta heistä, vaikka oppilasmäärän ennustetaan vähenevät peruskouluissa useilla sadoilla.

Ryhmämme mielestä kaupunginhallitusryhmien neuvotteluissa budjettiesitykseen nostetut lisäykset osuivat hyvin kohdalleen ja paransivat kaupunginjohtajan alkuperäistä budjettiesitystä. Lisärahaa kohdennettiin pääasiassa juuri niille sektoreille, joiden osalta hyväksyimme viime valtuustossa tämän vuoden budjettiin ylitysoikeuksia. Erityisesti terveydenhuollossa vanhustenhoito ja sosiaaliviraston puolella perheiden palvelut kokonaisuutena ja sieltä erikseen päivähoito saavat nyt kipeästi kaivattuja lisäeuroja. Keskustan valtuustoryhmä on tyytymätön siihen, että muutamilla poliittisilla ryhmillä ei ollut halua etsiä osana budjettiesitystä ratkaisua kaupungin henkilöstön saannin turvaamiseen ja palkkojen kilpailukykyisyyteen. Keskustan ryhmän mielestä budjettiesitys kaataa tältä osin kaupungin henkilöstölle kylmää vettä niskaan.

Keskustan valtuustoryhmä on vaatinut työsuhdematkalipun käyttöönottoa ja olemme nyt erittäin tyytyväisiä siihen, että budjettiin on varattu tähän rahaa. Tämä ratkaisu voi muuttaa kaupungin imagoa ympäristöystävälliseen suuntaan ja työnantajakuvaa positiivisemmaksi. Toivottavasti tämä tuo meille hieman kilpailuetua. Työsuhdematkalipun käyttöönotosta on informoitava mahdollisimman pian ja selkeästi kaikkia hallintokuntia, jotta sen käyttöönotto ei viivästy tiedonpuutteen vuoksi.

Keskustan ryhmä haluaa muistuttaa, että tähän mennessä aina kun joukkoliikenteen lippujen hintoja on korotettu, maksavien matkustajien määrät ovat vähentyneet. Lippujen hintoja ei pidä korottaa niin paljon, että ylitetään useiden joukkoliikenteen käyttäjien kipukynnys. Joukkoliikenteen houkuttelevuuteen houkuttelevuus paranee jatkossa uusien investointien myötä, mutta jatkuvasti on huolehdittava siitä, että vuorovälit ovat riittävän tiheät.

Lasten ja nuorten pahoinvoinnista puhuminen on saanut päättäjät hereille monissa kunnissa. Lasten ja nuorten elämään vaikuttavien toimien ja tekojen kirjo on laaja, mutta niiden vaikuttavuuden arviointi on usein vielä hyvin vähäistä. Tosiasia on, että tässä salissa tehtävät päätökset vaikuttavat eri tavoin lasten ja nuorten elämään. Virastojen on lisättävä yhteistyötä ennaltaehkäisevän näkökulman voimistamiseksi ja kehitettävä parhaita käytäntöjä, kuinka toimitaan hallintorakenteet unohtaen nuorten kaupunkilaisten parhaaksi.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä Helsingin on syytä uudistaa lapsi- ja perhepoliittinen ohjelma laaja-alaiseksi ja ajanmukaiseksi lapsi- ja nuorisopoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelman avulla vastuunjakoa ja yhteistyötä eri virastojen välillä pitäisi selkiyttää, jotta väliinputoamiset voitaisiin estää. YK:n yleiskokouksen lasten erityisistunnon edellyttämässä kansallisessa toimintasuunnitelmassa (STM:n julkaisuja 2005:5) ”Lapsille sopiva Suomi” esitetään lapsivaikutusten johdonmukaista arviointia. Tätä ei ole tähän mennessä toteutettu yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupunki ryhtyy edelläkävijäksi ja valmistelee ohjeet lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamiseksi osana talousarviovalmistelua. Esitämme tästä seuraavat ponnet. "

Hyväksyessään vuoden 2007 talousarvion kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki käynnistää Helsingin lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman valmistelun lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisemiseksi.

Hyväksyessään vuoden 2007 talousarvion kaupunginvaltuusto edellyttää, että valmisteltaessa tulevien talousarvioiden valmisteluohjeita niihin sisällytetään menetelmät talousarvion lapsivaikutusten arviointia varten.

Helsingin kaupungin perhepoliittinen linja on keskustan valtuustoryhmän mielestä vahvistumassa hyväksyttävän budjetin myötä yhä positiivisemmaksi. Satsaukset erityisesti lapsiperheiden kotipalveluihin, kouluterveydenhuoltoon ja niin kotihoidon- kuin yksityisen hoidon tukienkin korottamiseen ja päivähoidon paikkamäärien vahvistamiseen ovat erittäin tärkeitä. Helsingin linja on lasten eri päivähoitovaihtoehtojen osalta perheiden arkea tukevaa ja rationaalista, toisin kuin Vantaalla, jossa ideologiset painotukset jylläävät ja ymmärtävä ja järkeväkin ajattelu tuntuu unohtuneen. Lapsiperheiden kotipalvelun osalta on varmistettava, että budjettiin lisätty rahoitus ei jää yksivuotiseksi, vaan myös seuraaville vuosille löytyy tarvittava summa, jotta virkoja ylipäätään voidaan täyttää.

Budjettiin sisältyvä kouluterveydenhuollon lääkärimitoituksen parantaminen on positiivinen asia, mutta lisäyksenkin jälkeen edes Helsingin omat mitoitussuositukset eivät tulle täyttymään, saatikka että täyttäisimme valtakunnalliset STM:n suositukset. Esitämme tästä hyväksyttäväksi 3. ponnen.

Hyväksyessään vuoden 2007 talousarvion kaupunginvaltuusto edellyttää, että peruskoulujen kouluterveydenhuollosta tehdään kokonaisselvitys ja suunnitelma STM:n suositusten mukaisen henkilöstömitoituksen saavuttamisesta.

Ammattikorkeakouluopiskelijat eivät ole saaneet tähän mennessä tarpeenmukaisia opiskelijaterveydenhuollon palveluita. Keskustan ryhmä esitti budjettineuvotteluissa, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollostaan pitää tehdä kokonaisselvitys, jonka pohjalta laaditaan suunnitelma opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä. Selvitys tehdään ensi vuonna. Eri tahojen vastuusta terveydenhuollon järjestämisessä ja kustannusten maksamisesta on päätettävä, jos pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut yhdistyvät. Selvityksen valmistuttua kaupungin on syytä vaatia myös valtiota mukaan kustannusten jakajaksi.

Keskustan valtuustoryhmä on tyytyväinen, että talousarvioesitys sisältää esityksemme mukaisesti rahoituksen rintasyöpäseulontojen laajentamiseen koskemaan myös 60-69-vuotiaita naisia.

Keskustan ryhmän mielestä terveys- ja sosiaalitoimen sekä HUS:n jatkuvat keskustelut potilaiden oikeista tai vääristä hoitopaikoista on saatava päätökseen. Hoitoketjujen sujuvuudesta on puhuttu vuosia, ratkaisua ongelmaan ei ole kuitenkaan vielä löytynyt. Nyt kaupunginjohtaja on nostanut kysymyksen budjetin painopisteeksi. Kuitenkin alkuperäisessä budjettiesityksessä esitettiin 50 sairaansijan vähentämistä – onneksi tästä kirjauksesta luovuttiin budjettineuvotteluissa. Hoitoketjujen sujuvoittaminen on muutenkin riittävän vaikea toteutettava. Ryhmämme muistuttaa, että lisäpanostukset omaishoitoon ja riittävään sairaalahoidon jälkeiseen kuntoutukseen ja kotiapuun ovat osaltaan edistämässä tavoitteen toteutumista.

Maassamme on menossa bioenergian edistämistalkoot. Bioenergian tuntuva lisääminen on sekä energiaomavaraisuuden että ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta tärkeä askel. Tämän pitää näkyä myös Helsingissä. Helsingin energia tuottaa sähköstään vain 8 prosenttia uusiutuvista energialähteistä. Fossiilisten polttoaineiden eli maakaasun ja kivihiilen osuus sähköntuotannosta Helsingin energiassa on noin 73 prosenttia. Helsingin on tartuttava haasteeseen ja lisättävä huomattavasti uusiutuvien energialähteiden käyttöä omassa sähköntuotannossaan. Meidän on tunnettava vastuuta myös tulevia helsinkiläisiä sukupolvia kohtaan. Monissa muissa kaupungeissa tämä työ on jo käynnissä. Esitämme tästä neljännen ponnen.

Hyväksyessään vuoden 2007 talousarvion kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä kaupungin omassa energiantuotannossa.

Vaikka keskustan valtuustoryhmä suhtautuu kriittisesti muutamiin kohtiin esitetyssä talousarviossa, haluamme haluaa kiittää kaikkia sen valmisteluun osallistuneita ja toteamme että budjettineuvottelut sujuivat kohtuullisen hyvässä hengessä. Keskustan valtuustoryhmä kannattaa talousarvion hyväksymistä