Sole Molander: Tuottavuus ja työllisyys Helsingissä

19.02.2011

TUOTTAVUUS
Helsingin kaupungin sosiaalitoimen ja terveydenhuollon tuottavuus on kaupunkimme kohtalonkysymys, yli puolet budjetista menee näille sektoreille.

Kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuudet parantavat kaupungin tarjoamien palvelujen tuottavuutta. Asukaslähtöisyys ja asukassuhteiden hallinta on ensiarvoisen tärkeää kun tehostetaan julkisten palvelujen tuottavuutta. Asukaslähtöisyyden toteuttaminen lähtee kaupungin ylimmästä johdosta, mutta toteutuu vain, jos samat päämäärät ymmärretään organisaation jokaisella tasolla.

Asukaslähtöisyys takaa palvelujen oikean kohdentumisen. Palvelujen saaja on se, joka määrittelee oikeanlaiset palvelut. Keskustan valtuustoryhmä painottaa vuorovaikutusprosessien kehittämisen tärkeyttä. Kaupungin palvelujen asiakkaat ovat voimavara, joka tulee hyödyntää palvelutuotannossa.

Palvelut ovat prosesseja, joissa palvelu tuotetaan ja kulutetaan samanaikaisesti eli palveluissa tapahtuu koko ajan vuorovaikutusta. Vuorovaikutusprosesseja on uudistettava ja yhteistyötä lisättävä asukkaiden kanssa. Informaatio- ja kommunikaatioteknologia antaa huimat mahdollisuudet asiakassuhteiden hallintaan.

Kaupungin kaikkien sektorien yhteistyöllä tulee edistää sosiaalitointa ja terveydenhoitoa. Kaupungilla on vielä monin osin siilo-organisaatio, putkia ylhäältä alas, joiden välillä ei kommunikoida.

TYÖLLISYYS
Kuntarajat pitäisi poistaa. Olemassa olevat rajat aiheuttavat sen, että kilpailemme yrityksistä naapurikuntien kanssa.

Helsingissä on vain vähän paikkoja rakentaa yritysten pääkonttoreita. Tarvitaan toimitilavarantoja. Meillä on lyhyt aika valmistella asioita, kun joku yritys ilmaisee halunsa rakentaa Helsinkiin. Jos lähdetään alusta asti kaavoittamaan, ei pärjätä naapurikuntien tarjonnalle.

Kaavoituksella on varmistettava, että teollisuusalueita riittää pienteollisuudelle.

Itä-Helsinkiin on saatava uusia työpaikkoja, koska asukasmäärät ovat kasvaneet ja edelleen kasvavat.

Hankekaavoitusta on tehtävä elinkeinoelämän hakemusten mukaan. On kuultava asiakkaita toimitiloista ja myös asunnosta. Ei voida poiketa naapurikuntien normeista.

Kaavasta toteutuksen on liian pitkä matka nykyisin.

Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy, varhainen puuttuminen on tärkeää. Tärkeää senkin johdosta, että huoltosuhde huononee väestön ikääntymisen myötä.

 

Sole Molander