Mari Kiviniemi: Keskustan valtuustoryhmä ei hyväksy pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliitoksia

28.03.2012

Keskustan ryhmäpuhe 28.3.2012. Helsingin kaupunginvaltuusto

Mari Kiviniemi:
Keskustan valtuustoryhmä ei hyväksy pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliitoksia

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Lähetekeskustelussa on Helsingin kaupungin vastaus hallitukselle kuntauudistuksesta. Keskityn puheenvuorossani tietenkin käsittelemään esityksen sitä osaa, joka koskee metropolialuetta ja Helsinkiä. Aluksi sanon kuitenkin muutaman sanan itse kuntauudistuksesta.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä on valitettavaa, että hallitus lähti toteuttamaan kokonaisuudistusta ylimielisesti ja huonosti valmistautuneena. Käynnissä olleet kunta- ja palvelurakenteiden uudistukset keskeytettiin ja samalla lopetettiin niiden parlamentaarinen valmistelu. Uudistustyöt kuntakentällä ovat olleet pysähdyksissä siitä asti.

Hallitusohjelmaneuvotteluissa eikä myöhemminkään hallitus kuullut kunnallisalan professoreita tai muita asiantuntijoita. Kunnallishallintomme historian suurinta rakenneuudistusta ollaan tekemässä ilman faktapohjaa lähes pelkkien mielikuvien varassa.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä uudistukset kuntakentällä ovat välttämättömiä, mutta käynnissä oleva kuntauudistus ei anna lääkkeitä kuntien talouden ja palvelujen turvaamiseksi. Siksi se on keskeytettävä ja linjattava uudelleen parlamentaarisella valmistelupohjalla.

Arvoisa puheenjohtaja,
Tulevaisuuden haasteet iskevät Helsingin seudulle muuta maata voimakkaammin. Ne liittyvät erityisesti osaavan työvoiman saamiseen, asumiskustannusten kasvun hillintään, joukkoliikenteen järjestämiseen, maahanmuuttajien kotouttamiseen ja nuorison syrjäytymisen estämiseen.

Helsingin seutu on vuosikymmenten saatossa tehtyjen kaavoitus- ja liikenneratkaisujen johdosta levittäytynyt ja leviää yhä voimakkaasti yli kuntarajojen, mikä on johtanut yhdyskuntarakenteen hajanaisuuteen.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä maamme pääkaupunkia lähiympäristöineen on syytä tarkastella erillisenä alueena. Täällä tarvitaan uudistuksia. Vaikka yhteistyöelimiä on lukumäärältään vähintäänkin riittävästi, ei yhteistyö toimi parhaalla mahdollisella tavalla maankäyttöön, asumiseen ja palveluihin liittyvissä asioissa. Siinä tarvittaisiin strategisempaa yhteistyöotetta, jolla estettäisiin mm. eri asuinalueiden sosiaalista eriytymistä.

Nyt käsittelyssä oleva kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvitys esittää pääkaupunkiseudulle viiden kunnan liitosta. On harmillista, ettei selvitys sisällä minkäänlaisia vaikuttavuusarvioita kaavaillun miljoonakaupungin vaikutuksista meidän päätöksentekijöiden kannalta olennaisiin kysymyksiin, kuten kunnan talouteen, lähipalveluihin, asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin tai ympäristövaikutuksien arviointia.

Kuten aikaisemmin totesin, maamme pääkaupunkia lähiympäristöineen on syytä tarkastella erillisenä alueena. Siksi onkin erikoista, että kokoomuslainen kuntaministeri on kunnallishallinnon rakennetyöryhmälle antamassaan toimeksiannossa toiminut hallitusohjelman kirjausten ja iltakoulupäätösten vastaisesti. Pääkaupunkiseudun metropolialuetta ei ole otettu kuntauudistuksen erityisalueeksi, vaan samanlaisella sapluunalla tällekin alueelle esitetään vain liitosta. Liitoksen edellyttämille demokratiaa turvaaville ratkaisuille, kuten esim. kaupunginosavaltuustoille, ei uhrata kummoisia pohdintoja.

Keskustan valtuustoryhmällä olisi sinänsä ollut valmiutta tutkia kaavaillun liitoksen edut ja haitat. Valitettavasti viestit Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Sipoon suunnalta ovat olleet hyvin torjuvia. Emme kannata erityisen kuntajakoselvittäjän asettamista vastoin kuntien tahtoa.

Kuntaliitoksen hyödyt eivät tule itsekseen, vaan se vaatii hallinto- ja palvelurakenteiden uudistamista. Toimeenpanossa epäonnistuminen varsinkin pääkaupunkiseudun mittakaavassa tulisi erittäin kalliiksi, joka näkyisi kustannusten rajuna nousuna ja palvelujen rapautumisena. Ovathan täällä kuntien yhteenlasketut menot reilu viidennes koko kuntatalouden menoista.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä on tärkeää, ettei kuntauudistusta toteuteta pakkoliitoksilla. Jollei kunnissa löydy yhteistä näkemystä ja tahtoa tehdä kuntaliitos, ei sille ole onnistumisen edellytyksiä. Kunnissa on oltava yhteinen näkemys, miksi ja miten uudistetaan, hyödyt ja haitat punniten. Voimavaroja pitää jäädä myös kuntarajoja laajemminkin koko seudun kehittämiseen.

Arvoisa puheenjohtaja,
Presidentti J.K. Paasikivi totesi aikoinaan, että tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Tosiasia on, ettei pääkaupunkiseudulla löydy yhteistä tahtoa toteuttaa kuntaliitosta, vaikka me helsinkiläiset niin haluaisimmekin. Siksi olisi järkevää miettiä muunlaisia uudistusvaihtoehtoja.

On tunnustettava myös, etteivät pääkaupunkiseudun kunnat ole tähän asti kunnostautuneet yhteistyönsä kehittämisessä parhaalla mahdollisella tavalla. Kunnat on jouduttu velvoittamaan yhteistyöhön jopa lainsäädännöllisin keinoin. Siitä huolimatta keskustan valtuustoryhmä haluaa käydä rakentavaa dialogia pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyöstä.

Valtuutettu Jan Vapaavuori tuntee hyvin vuosi sitten eduskunnassa käsittelyssä olleen metropoliselvityksen ja sen valmistelun yhteydessä Tampereen yliopistolta tilatun tutkimuksen, jossa vertailtiin eri maiden metropolihallintoa.

Tutkijat suosittelivat ns. Stuttgartin hallintomallia, jossa vaaleilla valittava ylikunnallinen metropolivaltuusto päättäisi maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien asioiden lisäksi myös innovaatio- ja elinkeinopolitiikasta. Muistaakseni valtuutettu Rakel Hiltunen kannatti ajatusta tuolloin käydyissä eduskuntakeskusteluissa. Toisena vaihtoehtoina on eri keskusteluissa esiintynyt metropoliasioista päättävän toimielimen perustaminen Uudenmaan maakuntaliiton yhteyteen.

Ennemmin kuin me täällä Helsingissä jatkamme pään hakkaamista seinään kuntaliitoksen toivossa, voisimme olla aloitteellisia ylikunnallisten yhteistyömallien kehittämisessä. Kuulemistilaisuuden annin perusteella pääkaupunkiseudun kunnissa näyttäisi olevan ainakin kuntaliitosta enemmän valmiutta erilaisille yhteistyöratkaisuille. On luotava sellainen malli, jossa kuuluu kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien ääni.

Valtiovarainministeriön kuntaosastolla lienee tallessa keskustalaisen kuntaministeri Hannes Mannisen johdolla kirjoitettu valmis lakikin pääkaupunkiseudun ja koko Helsingin seudun yhteistyömalliksi. Se on tehty Helsingin entisen apulaiskaupunginjohtaja Jussi-Pekka Alasen selvitystyön pohjalta.

Arvoisa puheenjohtaja,
Keskustan valtuustoryhmä ei hyväksy pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliitoksia. Emme pidä myöskään järkevänä kuntajakoselvittäjän asettamista alueelle ilman kaikkien kuntien kannatusta. Sen sijaan olisi järkevää etsiä yhdessä valtiovallan ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa uutta yhteistyömallia erityisesti maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen sekä innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.