Keskustan valtuustoryhmä kannattaa pormestari- ja toimialamalliin siirtymistä

16.03.2016

Terhi Peltokorpi:
Keskustan valtuustoryhmä kannattaa pormestari- ja toimialamalliin siirtymistä  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut!

Olen tällä valtuustokaudella todennut muutaman kerran, että olemme tekemässä yhtä tämän valtuustokauden isoimmista päätöksistä. Tämä toteamus sopii myös tähän kokoukseen. Kaupungin johtamisjärjestelmää ei muuteta usein, eikä kevyin perustein. Toisaalta on todettava, että tänään päätämme vasta päälinjoista ja muutamista yksityiskohdista. Erittäin paljon pieniä ja isoja asioita jää vielä jatkovalmistelun varaan ja myöhemmin päätettäväksi. Merkittävin asia, joka vaikuttaa jatkovalmisteluun ja muuttaa väistämättä suunnitelmia on sote-uudistus. Päätösehdotuksessa todetaankin, että johtamisjärjestelmän uudistamisen kannalta haasteena on valtion uudistusten toteutusaikataulu. Sote-mallista riippuen joudumme pohtimaan uudelleen toimialoja, jos sosiaali- ja terveystoimi siirtyvät kokonaan pois kaupungilta, jäljelle jäävästä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisestä tuskin saadaan aikaan erillistä toimialaa. Tässä yhteydessä on todettava, että on erittäin ikävää, että pääkaupunkiseudun kunnat eivät kykene tekemään ministerien pyynnöistä huolimatta yhteistä esitystä soten järjestämisestä pääkaupunkiseudulla. Meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa asiaan, mutta momentum taitaa jäädä käyttämättä.

Käsittelyssä oleva esitys on iso muutos Helsingin johtamisessa ja hallinnossa. Jatkossa Helsinkiä johtaa valtuuston valitsema pormestari ja neljä apulaispormestaria. Heidät valitaan avoimesti poliittisiin tehtäviin vaalikaudeksi. Keskustan ryhmä näkee tämän esityksen selkeyttävän eroa poliittisten ja virkamiesjohdon välillä. Nykyinen hallintomalli, jossa valitsemme muodolliset pätevyysvaatimukset täyttävät virkasuhteiset, mutta tosiasiassa poliittisiin mandaatteihin perustuvat kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajat korvautuu jatkossa pormestarimallilla. Jussi Pajunen tullee olemaan kaupunkimme viimeinen kaupunginjohtaja. Kiitos hänelle Helsingin eteen tekemästään työstä.

Keskustan valtuustoryhmä ei ole kokenut nykyistä kaupunginjohtajamallia erityisen epäonnistuneeksi, mutta ymmärrämme joidenkin valtuustoryhmien tyytymättömyyden ja kritiikin, joka on kohdistunut vaalikauden yli ulottuviin virkakausiin. Avoimesti poliittiset, vaalikauden ajan tehtäväänsä hoitavat pormestarit ovat selkeämmin vastuussa tekemisistään kaupunkilaisille, äänestäjille, vaikka valtuusto valitseekin heidät suoran pormestarivaalin sijaan. Keskustan valtuustoryhmä haluaa kuitenkin muistuttaa, että malliin liittyy myös haasteita.  Ajan kanssa näemme esimerkiksi sen, miten pormestarien neljän vuoden pituinen toimikausi vaikuttaa päätöksenteon ennustettavuuteen ja toiminnan pitkän aikavälin suunnitteluun. Jokaisen pormestarin pitää kantaa myös vastuun siitä, että heidän pitää olla valtuuston luottamusta nauttivia koko Helsingin pormestareita, ei vain oman ryhmänsä keulakuvia. Toivomme myös pohdittavan ryhmien kanssa yhdessä onko kuntavaaleista tulossa pormestarivaalit, jotka käydään ryhmien pormestariehdokas edellä, vai käymmekö kuntavaalit, joissa valitaan Helsingille valtuusto, joka valitsee keskuudestaan pormestarit. Pidämme haitallisena, mikäli henkilöpolitikointi syrjäyttäisi täysin politiikan sisältökeskustelun. Tampereella on tästä kokemuksia.

Vallan ja vastuun pitää olla samalla taholla. Vallankäytön pitää olla myös mahdollisimman läpinäkyvää. Toisaalta vallankäyttäjillä pitäisi olla myös realistiset mahdollisuudet hoitaa heille uskottu tehtävä parhaan kykynsä ja taitojensa mukaan. Muutama vuosi sitten nykyisen järjestelmän kritiikissä yhdeksi ratkaisuksi nähtiin päätoimiset luottamushenkilöt. Tampereella on jo pormestarinsa ja muutamissa muissa kaupungeissa on mahdollisuus tehdä kuntapolitiikkaa valtuuston tai hallituksen puheenjohtajistossa osa- tai kokopäiväisesti. Meille on nyt tulossa muutama kokopäivätoiminen poliitikko. Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit kaupunginhallituksen jäseninä ja toimialalautakuntien puheenjohtajina ja he kaikki ovat myös valtuuston jäseniä. Ajan kanssa näemme, millaiseksi muotoutuu heidän suhteensa muihin luottamushenkilöihin, jotka lähtökohtaisesti tulevat hoitamaan luottamustehtävää oman työnsä ohessa.

Arvoisa puheenjohtaja

Aiemmissa puheenvuoroissa on kritisoitu voimakkaasti kaupunginhallituksen asioiden esittelyoikeuden keskittämistä kansliapäällikölle. Keskustan ryhmä toteaa, että emme pitäneet neuvotteluissa tätä esitystä erityisen onnistuneena. Haluamme muistuttaa, että päätösehdotuksessa lukee: ”Esittelylupakäytännön vaihtoehtoja selvitetään jatkovalmistelussa.” Asiaa ei siis päätetä vielä tänään lopullisesti.

Keskustan valtuustoryhmä suhtautui aiemmissa keskusteluissa varauksella ajatukseen kaupunginhallituksen kaikkien jäsenten kokopäivätoimisuudesta. Samalla haluamme kuitenkin muistuttaa, että kaikille kaupunginhallitusryhmille on taattava mahdollisuudet asioiden hoitamiseen. Luottamustoimen hoitaminen vaatii aikaa, pienessä valtuustoryhmässä ehkäpä suhteessa enemmän kuin isossa ryhmissä, koska vastuunjakajia on vähemmän. Pidämme tästä syystä ehdottomana mm. sitä, että valtuustoryhmän puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen jäsenen tehtävät pitää voida jakaa jatkossakin kahden eri ihmisen hoidettavaksi.

Valitettavasti erittäin vähän julkisuutta saanut osa johtamisjärjestelmän uudistamista on kaupunkilaisten osallisuuden lisääminen. Kuntalaisten osallistuminen päätöksentekoon voi toteutua monella eri tavalla. Tässä päätöksessä sitoudumme siihen, että osallistumisen menetelmiä lisätään ja vahvistetaan käyttäjien mahdollisuutta osallistua palveluiden kehittämiseen. Tavoitteena on oltava julkisen tiedon avoimuus ja avoimen datan käytettävyys sekä digitalisaation tuomien uusien innovaatioiden mahdollistaminen palveluiden kehittämisessä muutenkin kuin virkamieslähtöisesti.

Osallisuus voi toteutua myös poliittisen järjestelmän kautta. Halukkuus osallistua poliittiseen toimintaan ja erityisesti kannusteet lähteä ehdokkaaksi kuntavaaleihin riippuvat osittain siitä, kuinka todennäköistä on, että ehdokkaana ollut henkilö saa hoidettavakseen luottamustoimen. Keskustan valtuustoryhmä pitää demokratian toteutumisen ja kunnallisvaalien tuloksen näkymisen kannalta erittäin tärkeinä kirjauksia toimielinten koosta. Jatkovalmistelussa on pohdittava erittäin tarkkaan toimialalautakuntien jaostojen määrä, koko ja jaostojen ja lautakuntien välinen suhde. Nämä asiat jäävät tässä päätöksessä vielä auki. Päätökseen ei ole turhaan kirjattu, että jatkovalmistelussa lautakunnille muodostetaan tarvittava määrä jaostoja siten, että monipuolinen edustus, eri alojen tuntemus ja yhteydet kansalaisyhteiskuntaan voidaan varmistaa ja että jaostot mahdollistavat luottamushenkilöille sisällöllisen perehtymisen käsiteltäviin asioihin riittävällä tarkkuudella.

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa toimialamalliin siirtymistä. Uuteen organisaatiomalliin kohdistuu voimakkaita toiveita kustannustehokkuuden ja toiminnan tuottavuuden paranemisesta. Niin kauan kuin muistan, tässä salissa on puhuttu hallinnollisten rajojen aiheuttamista ongelmista. Tämän uudistuksen myötä osa näistä ongelmista toivottavasti ratkeaa helpommin. Erittäin paljon on kuitenkin kiinni johtamisesta. Ei toimialamalli yksin vielä tee toimintaprosesseista sujuvia, mutta se luo siihen nykyiseen hallintomalliimme verrattuna huomattavasti paremmat edellytykset.

Käsittelyssä oleva ehdotus ei ole vielä valmis johtamisjärjestelmä. Olemme vielä matkalla ja monet yksityiskohdat jäävät tämän päätöksen jälkeen neuvoteltaviksi ja tulevat ajallaan päätettäväksi tänne valtuustoon. Yksityiskohtaisten päätösten valmistelu jatkuu johtamisen jaostossa. Keskustan valtuustoryhmä edellyttää, että kaikki valtuustoryhmät voivat osallistua jatkovalmisteluun, vaikka ryhmillä ei olisi varsinaista edustajaa jaostossa. Tähänastinen prosessi on osoittanut, että valtuustoryhmien sitouttaminen päätöksiin on tapahduttava prosessin aikana, ei vasta juuri ennen päätöksentekohetkeä.