Terhi Peltokorpi: Helsingissä siirryttävä ilmastoystävällisen bioenergian käyttöön

02.12.2015

Helsingin kaupunginvaltuusto 2.12.2015
Keskustan valtuustoryhmän puheenvuoro Helen Oy:n kehitysohjelmaan

Terhi Peltokorpi: Helsingissä siirryttävä ilmastoystävällisen bioenergian käyttöön

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut!

"Pääkaupunkiseudun energiankulutus ja kasvihuonekaasupäästöt kasvavat tällä hetkellä nopeammin kuin alueen asukasluku. Helsingissä voidaan hoitaa oma osuus kasvihuonekaasujen vähentämisessä siirtymällä fossiilisesta öljystä ja hiilestä monimuotoiseen, uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon. Keskustan tavoitteena on hiiletön pääkaupunki. Helsingissä sähkön ja lämmöntuotannossa uusiutuvan energian osuutta on nostettava määrätietoisesti.”

Arvoisa puheenjohtaja

Edellinen teksti oli kirjattu Helsingin Keskustan kunnallisvaaliohjelmaan jo vuonna 2004.

Arvoisat valtuutetut

Tämän keskustelun ajankohta ei voisi olla osuvampi. Presidentti Niinistö oli todennut pari päivää sitten Pariisin ilmastokokouksen avajaisissa: ”Pienet askeleet eivät enää riitä. Niiden, joilla on suuret saappaat, on otettava suurimmat askeleet. Mutta myös pienten saappaiden on tehtävä kaikkensa.”

Keskustan valtuustoryhmä tervehtiikin nyt ilolla kaupunginhallituksen esitystä, jossa kaupungin energiapolitiikkaa lähdetään toteuttamaan hajautettuun uusiutuvan energian käyttöön perustuen. Tässä yhteydessä haluamme kiittää myös siitä muutoksesta, mikä on viimeisen viiden – kymmenen vuoden aikana tapahtunut Helenin asenteissa. Hanasaaren kivihiilikasat saavat vihdoin väistyä ja Salmisaaren öljylämpökeskuksestakin päästään eroon. Hanasaaren alueelle mahtuvat 6000 - 8000 uutta asuntoa tulevat suureen tarpeeseen.

Unelma hiilivapaasta Helsingistä on Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisen jälkeen kuitenkin vasta puolitiessään. Suomen hallitusohjelman mukaan koko maassa "luovutaan hiilen käytöstä energiantuotannossa ja puolitetaan tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvun aikana.” Hiilestä luopuminen onkin yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista. Salmisaaren kivihiilivoimalaitoksen on siis myös tultava tiensä päähän jo pian. Keskustan mielestä Salmisaaren sulkeminen olisikin ollut parasta kirjata jo tähän kehitysohjelmaan.

Hanasaaren voimalaitoksen kivihiili ja Salmisaaren öljylämpökeskuksen öljy korvataan siis pääosin bioenergialla ja energiatehokkuutta lisäämällä. Kaupungin onkin nyt pidettävä tarkasti huolta siitä, ettei kivihiiltä korvata muilla fossiilisilla polttoaineilla kuten maakaasulla tai turpeella, jonka ilmastovaikutukset ovat kivihiiltäkin suuremmat. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää bioenergian alkuperään ja sen kestävyyskriteereihin. Keskustan valtuustoryhmä ehdottaakin, että laaditaan jo hyvissä ajoin ennen biolämpökeskusten valmistumista kattavat kestävyyskriteerit bioenergian hankinnalleen. Paras vaihtoehto olisi laatia kestävyyskriteerit valtakunnallisina. Investoinnit eivät saa viedä meitä ojasta allikkoon, vaan käytetyn bioenergian tulee mahdollisimman ilmastoystävällistä ja sen kielteiset vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen tulee minimoida. Poltettavan massan alkuperässä on kiinnitettävä huomiota myös siihen, että emme käytä massana sellaista materiaalia, joka on kierrätettävissä vielä ja hyötykäytettävissä muualla.

Kaupunginjohtajamme asetti kesällä työryhmän selvittämään hajautetun energiantuotannon ja energiatehokkuuden edistämistä. On hienoa, että kaupunki alkaa hyödyntämään työryhmän työn tuloksia omissa kiinteistöissään. Meidän olisi kuitenkin suunnattava pikimmiten katseemme myös yksityisesti omistettuihin kiinteistöihin. Työryhmän raportti löytää yksityisesti omistetuista kiinteistöistä valtavat taloudellisesti järkevät potentiaalit energiansäästöön ja hajautettuun tuotantoon. Kysymys kuuluu, miten kaupunki voisi edesauttaa vielä nykyistä paremmin hankkeiden liikkeellelähtöä ja edistää energiatehokkuutta parantavien korjaus- ja kunnostushankkeita ja monimuotoisuuteen tähtääviä investointeja? Työryhmän raportissa nostetaan esiin tarve informoida kiinteistöjen omistajia aurinkoenergian mahdollisuuksista. Etenkin jo nyt olemassa oleva tieto Helsingin eri kattopintojen soveltumisesta aurinkosähkön ja -lämmön tuotantoon, tulisi saattaa pikimmiten kiinteistön omistajien tietoon. Kaupungin tulee myös kartoittaa suositusten mukaisesti alueet, joilla maa- ja merilämmön hyödyntäminen olisi mahdollista.

Helen omistaa myös vesivoimaa. Vaikka aihetta ei sivutakaan kehitysohjelmassa, haluamme nostaa asian tässä yhteydessä esiin. Suomen hallitus nosti hiilettömyyden ohella myös kalatiet yhdeksi kärkihankkeistaan. Helenin tytäryhtiö Mankalan kokonaan omistamista vesivoimaloista Ahvenkosken ja Klåsarön voimalaitokset kuuluvat kalatiestrategian kärkikohteisiin. Helenillä on myös omistusosuuksia Kemijoki Oy:stä. Keskusta pitää tärkeänä, että Helen kiirehtiikin nyt kalateiden rakentamista näihin voimalaitoksiin. Helen ei ole pelkkä energiantuottaja vaan myös iso sähkönmyyjä. Suomalaiset sähkönkuluttajat tulevat yhä paremmin tietoiseksi omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Siksi pidämme tärkeänä, että Helen voisi jatkossa tarjota omille asiakkailleen eri puolilla Suomea myös itse tuottamaansa kestävää uusiutuvaa sähköä myös ympäristömerkittynä. Kalatiehankkeet ja kestävyyskriteerien asettaminen bioenergialle tukevat myös tätä mahdollisuutta.

Helen Oy:n kehitysohjelma on siis Keskustan mielestä iso askel oikeaan suuntaan ja kannatamme sen hyväksymistä. Työ ei kuitenkaan lopu tähän, olemme ottaneet vasta ensimmäisen askeleen. Seuraavaksi Helenin tulee aloittaa seuraavat neljä hanketta: 1. valmistelut Salmisaaren voimalaitoksen sulkemiseksi, 2. kestävyyskriteerien asettaminen bioenergialle, 3. yksityisomisteisten kiinteistöjen oman energiantuotannon ja energiatehokkuuden kehittämishanke sekä 4. kalateiden rakentaminen Helenin omistuksessa oleviin vesivoimalaitoksiin.

Näillä uusilla toimenpiteillä ja nyt hyväksyttävällä kehitysohjelmalla Helsingistä tulee kansainvälisestikin mitattuna yksi maailman ekologisimmista kaupungeista energiansa suhteen. Tämä olkoon yhteinen tavoitteemme.

Lisätiedot:  Terhi Peltokorpi, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen puhelin 040  557 4671