Peltokorpi: Talousarvioaloitteet valtuustossa lapsiperheiden kotipalveluista ja Helsinki-lisästä

03.03.2005

Helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Terhi Peltokorpi (kesk) jätti keskiviikkona 2.3. kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi kaksi talousarvioaloitetta, joista toinen koski lasten kotihoidon tuen Helsinki-lisää ja toinen lapsiperheiden kotipalveluja.

Helsinki-lisää koskevassa talousarvioaloitteessa ehdotetaan, että Helsinki maksaisi 100 euroa kuukaudessa sisaruslisää sellaisista kotona hoidettavista alle esikouluikäisistä lapsista, joiden alle 3-vuotias sisarus on myös kotihoidossa. Sisaruslisä on käytössä osassa Uudenmaan kunnista. Sen tavoitteena on parantaa perheiden mahdollisuuksia valita lapsilleen sopivin hoitomuoto ja helpottaa painetta kaupungin järjestämää lasten päivähoitoa kohtaan.

 

Kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Hoitoraha on 294,28 euroa. Se maksetaan yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta. Alle kolmivuotiaista sisaruksista maksetaan lisäksi 84,09 euroa ja muista alle oppivelvollisuusikäisistä sisaruksista 50,46 euroa. Helsinki maksaa kotihoidontukeen kuntalisää alle 3- vuotiaista lapsista. Helsinki-lisä on 218,64 euroa/kk kun perheessä on alle 2-vuotias lapsi ja 134, 55 euroa/kk kun perheessä on 2-3-vuotias lapsi.

 

Lapsiperheiden kotipalvelua koskevassa talousarvioaloitteessa esitettiin, että lapsiperheiden kotipalvelujen parantamiseen varattaisiin 300 000 euroa Helsingin vuoden 2006 budjetissa.

Aloitteessa viitataan Suomen sosiaalihuoltolakiin, joka velvoittaa kuntia järjestämään kotipalveluja lapsiperheille alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan syyn perusteella silloin, kun perhe kokee, ettei omin avuin suoriudu tavanomaiseen elämään kuuluvista toiminnoista. Lapsiperheet jäävät kuitenkin Helsingissä, kuten useissa muissakin kunnissa lähes täysin kotipalvelun ulkopuolelle. Pääsääntöisesti kotipalvelua saavat lapsiperheistä ainoastaan lastensuojelun piirissä olevat perheet. Lisäksi kaupungin eri alueilla asuvat lapsiperheet ovat hyvin eriarvoisessa asemassa kotipalvelujen saannin suhteen.

 

Lapsiperheiden kotipalvelun kaltaiselle ennaltaehkäisevälle lastensuojelutyölle olisi Helsingissä nyt tarvetta. Lapsiperheiden kotipalvelun turvaaminen saattaisi helpottaa myös kunnallisen kokopäivähoidon tilannetta, kun kotona olevia vanhempia tuettaisiin riittävästi kodin arjessa.

 

Lisätietoja: terhi.peltokorpi@eduskunta.fi, puhelin 050- 5121 579 tai avustaja Saara Niinikoski (09) 432 4072