Helsingin Keskustan ohjelma kuntavaalit 2017

11.03.2017

Asuntoja on tarjolla tarpeeksi

Elämän perusta on koti. Helsingissä koti on monelle liian kallis. Kysyntä on kova pienistä ja eri elämäntilanteisiin sopivista asunnoista.

 • Tonttitarjonta ja rakennusoikeus kysyntää suuremmaksi
 • Rakennetaan tiiviimpää ja korkeampaa, sallitaan pilvenpiirtäjät  
 • Parkkikenttien tilalle asuntoja, rakennusoikeutta taloyhtiöille uudistamisen ja remontoinnin rahoittamiseksi
 • Sopimattomat normit pois asemakaavoista ja rakennusluvista, lisää puurakentamista sekä kontti- ja moduuliasuntoja
 • Parkkinormin tilalle joukkoliikenteen palvelunormi
 • Esteettömyydestä ei tingitä, sen tulee olla laadukasta ja toimivaa
 • Rakentamiseen elinkaariajattelu, jossa mahdollistuu asuntojen muunneltavuus eri elämäntilanteissa
 • Ei rakenneta Malmin lentokentälle

Huolehditaan koko elämänkaaresta

Helsinki voi tarjota hyvän elämän ja mielen edellytykset kaikille huolehtimalla kaupunkilaisten hyvinvoinnista. Hyvinvointi ei tule lääkkeillä ja laastareilla. Apu voi olla lähellä, eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin. Kaupungin vastuulla oleva elinympäristö luo arjen tasa-arvon ja edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. Kaupungin palvelut takaavat tasavertaisen ja syrjimättömän kohtelun sekä mahdollisuudet kaikille kaupunkilaisille. Helsingin tulee tukea yhteisöllisyyttä yli kulttuuri- ja ikärajojen mm. monipuolisilla kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluilla. 

 • Eriytetyistä varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja vanhushuollon palveluista kohti matalan kynnyksen palvelupisteitä kaikenikäisille
 • Luokka- ja ryhmäkoot pidetään pieninä, jottei kukaan unohdu
 • Neuvolatoiminta lapsiperheistä kaikkien kansalaisryhmien opastuksen ja avun keskuksiksi
 • Päivähoitoon joustavuutta erilaisiin työelämässä ja kotona olevien vanhempien tarpeisiin. Tuntiperusteinen laskutus mahdolliseksi
 • Nuorisotakuusta nuorten yhteisötakuuseen
 • Etsivään nuorisotyöhön lisää resursseja
 • Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
 • Kaupungin palvelut selkokielisinä
 • Maksuton joukkoliikenne eläkeläisille ruuhka-aikojen ulkopuolella
 • Työväenopisto kaikkien kaupunkilaisten saataville

Helsinki on vastuullinen työllistäjä ja tukee yrittäjyyttä

Helsingissä toimivat yritykset ovat osa Helsingin elinvoimaisuutta. Kaupungin on tehtävä yrittämisestä helppoa tarjoamalla mutkatonta neuvontaa, koulutusta ja palvelua. Yrittäjyyttä suunnittelevia on tuettava. Toimeentulo on keskeinen osa hyvinvointia. Siksi työllistymistä ja etenkin heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä on edistettävä määrätietoisesti. Työelämävalmennuksella ja palkkatuella sekä Helsinki-lisällä edistetään työllistämistä ja ehkäistään syrjäytymistä.

 • Hankinnoista duunia -hankkeen periaatteita jatkettava
 • Kesäseteli-kokeilu vakituiseksi
 • Nuorten palvelupisteiden Respan ja Ohjaamon toiminta Itä-Helsinkiin
 • NewCo YritysHelsinki -palvelukeskuksen toimintaa jatketaan

Joukkoliikenne ja kävely ovat etusijalla

Kaupungissa liikutaan kävellen, pyöräillen, ratikalla, bussilla, junilla ja autoilla. Mikään liikkumismuoto ei voi olla ainoa liikenteen ratkaisu. Kaupungin rakenne, asumismuodot ja liikenneratkaisut ovat välttämättömyydellä toisiinsa sidoksissa. Asuntojen tarjonnan lisääminen on mahdollista vain kaupunkirakennetta tiivistäen, jolloin toimiva joukkoliikenne on välttämätöntä. On pakko valita, asuuko kaupungissa ihmisiä vai autoja. Liikenteen kasvu kohdistetaan joukkoliikenteeseen ja kävelyyn.

 • Kävelykeskusta Helsinkiin nyt
 • Palvelut kävelyetäisyydelle
 • Ratikoilla pysäkiltä pysäkille pysähtymättä
 • Turvallisempi pyörätieverkosto
 • Joukkoliikenne ja kävely etusijalle, palvelutasotavoite sama kuin autoilla
 • Ratikkaverkon laajennus lähiöihin
 • Matkakortti älykkääksi: kun kertamaksuista täyttyy kuukausilipun hinta, kortti muuttuu kuukausilipuksi ensimmäisestä kertalipusta alkaen
 • Ei lipunhintoja ja kunnallisveroa nostavia joukkoliikenteen ja autoilun suurhankkeita vaan yksilöllisen palvelun ja esteettömyyden parantamista
 • Tallinnan tunneli eteenpäin
 • Liikennesuunnittelussa ovelta ovelle ajatteluun, asemalta asemalle matka-aikojen nopeuttamisen lisäksi
 • Liikkumismahdollisuuksia ja invapaikkoja lisättävä invalideille

Helsinki on hiilivapaa   

Helsinki voi olla kestävän kehityksen ja uusiutuvalla energialla elävien ihmisten kaupunki, jossa hiilikasat ovat historiaa. Helsinki on puhdas kaupunki, jossa on ilo kävellä kaduilla, puistoissa ja meren äärellä. Kaupunki voi kaavoituksella ohjata rakentamisen materiaali-, rakenne- ja energiaratkaisuja. Energian säästäminen ja kiertotalouden kehittäminen ovat kaupungin ja kaupunkilaisten vastuulla.

 • Kaupungin energiantuotannossa siirryttävä nopeammin uusiutuvaan energiaan
 • Suositaan kaupunkialueella autojen päästöttömyyttä ja kestävää energiaa
 • Erityisetuja sähköautoille ja -kulkuneuvoille
 • Bussiliikenteessä siirrytään uusiutuvaan energiaan valtuustokauden aikana
 • Bussiliikenne korvattava raitioliikenteellä kantakaupungissa ja esikaupunkien pitkät bussilinjat raitioteiksi

Helsinki on kansainvälinen ja monikulttuurinen

Helsingin väestön kasvusta merkittävä osa on maahanmuuttoa. Tämä on haaste ja samalla rikkaus. Sopeutuminen uuteen elinympäristöön on maahanmuuttajan hyvinvoinnin edellytys. Samalla on oltava mahdollisuus säilyttää se osa omasta kulttuurista, mikä uudessa kotikaupungissa on mahdollista.

 • Maahanmuuttajien päästävä nopeasti kiinni uuteen elinympäristöönsä
 • Helpotetaan työllistymistä: toimeentulotuen sijasta kaupungin työllistämiseen
 • Maahanmuuttajien palveluihin sisällytettävä kansalaistaitojen neuvonta käytännön asioiden hoidon helpottumiseksi
 • Kaupunki tukee mm. järjestöjen mahdollisuuksia olla kotouttamisen apuna

Talous on hallinnassa

Helsinki ostaa tulevaisuudessa yhä enemmän tavaroita ja palveluita. Hankintaosaamista on lisättävä. Erityisesti suurissa hankkeissa ennakkoarviointi on tehtävä perusteellisesti. Hankinnan laatua on se, miten hanke täyttää kaupungin vaatimukset ympäristö- ja sosiaalivaikutuksille. Hankinnat voidaan suunnitella siten, että ne eivät ole liian suuria tai sopimattomia kaupungin elinkeinoelämälle, työvoimalle ja kolmannelle sektorille.  

 • Päätöksentekoon valmistellaan aina vaihtoehto sekä mahdollisuus perua tai pysäyttää hanke
 • Hankinnoissa on mahdollistettava kaupungin oman elinkeinoelämän mahdollisuus osallistua kilpailuun
 • Hankintojen valmistelussa tehdään arvio hankintaosaamisesta ja tarvittaessa osaamista vahvistetaan.
 • Hankintojen vaikutukset arvioidaan kattavasti. Ainakin elinkaari, kunta- ja aluetalous sekä laatutekijät arvioitava muiden säädösten lisäksi

Lähidemokratia on toimiva

Helsingin hallinto uudistuu pormestarimallissa, jolloin poliittisista virkanimityksistä voidaan luopua ja kaupunginjohtajille tulee poliittinen vastuu. Pätevät johtajat parantavat kaupungin henkilöstön työhyvinvointia. Euroopassa suurissa kaupungeissa on paikallishallinto, joka vastaa alueellisista kysymyksistä. Helsinkiin tulee luoda kaupunginosavaltuustot, jotka päättävät alueellisesti pienistäkin, mutta tärkeistä asioista.

 • Luodaan kaupunginosavaltuustot
 • Kaupungin työntekijöiden työhyvinvointia edistettävä selkeyttämällä johtamista
 • Virastojen ja kaupunginosien vuoropuhelua parannettava. Asukkaita kuunneltava aidosti jo valmisteluvaiheessa