Terhi Peltokorpi: Keskustan ryhmäpuhe Helsingin kaupungin talousarvion lähetekeskusteluun 24.4.

24.04.2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut,

Käymme ensi vuoden budjetin lähetekeskustelua erittäin kiinnostavana ajankohtana. Eduskuntavaalien melko tasaisesta tuloksesta johtuen emme pysty vielä ennakoimaan täysin, millainen hallitus maahamme saadaan ja mitä se tulee linjaamaan hallitusohjelmassaan ja mitä päätöksiä tehdään ensi syksynä eduskunnalle annettavassa ensi vuoden budjetissa kuntien rahoituksesta ja kuntapalveluista. Valtiovallan tekemät päätökset vaikuttavat siihen, millaisessa ympäristössä ja millaisen lainsäädännön puitteissa järjestämme palveluja. Esimerkiksi vaalien suurimman puolueen demarien ennen vaaleja antamat lupaukset lisäisivät toteutuessaan merkittävästi kuntien velvoitteita ja Helsingin pitäisikin vaatia, että valtio rahoittaa uudet velvoitteet, mikäli sellaisia säädetään.

Tulevan lisäksi mennyt vaikuttaa näkymäämme. Kaupungin on jatkettava sote-palveluiden kehittämistä, vaikka sote-uudistuksen valmistelu kariutui vaalikauden loppuessa. Saamme valtuutettuina jatkuvasti viestejä vanhustenhoidon ongelmista, kotihoidon työntekijäpulasta, vammaisten palveluiden puutteista ja myös palveluitta ulkopuolelle jäämisestä ja huonosta kohtelusta. Toisaalta meille tulee palautetta myös siitä, että moni on saanut erittäin hyvää hoitoa. Hyvä palaute ei peitä sitä, että on kestämätöntä, että kaikki ikääntyneet, toisten avusta täysin riippuvaiset ihmiset eivät saa ihmisarvon mukaista hoitoa. Budjettia laadittaessa on huolehdittava siitä, että kaupunki takaa hyvän hoivan ikääntyneille helsinkiläisille.

Keskustan valtuustoryhmän mielestä ensi vuoden budjetin erityisenä painopisteenä on oltava lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Yksi tapa ehkäistä syrjäytymistä on huolehtia siitä, että esimerkiksi kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluja on saatavilla kaikilla kaupungin alueilla. Myös perusopetuksen hyvistä toimintaedellytyksistä, mm. riittävistä määrärahoista oppikirjahankintoihin ja avustajaresursseista on huolehdittava.

Kaupungin on taattava myös, että varhaiskasvatuksen ja koulutuksen toimitilat ovat turvallisia ja terveellisiä. Budjettiin olisi varattava ennalta sitomatonta rahaa kiireellisiin kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjauksiin, jotta tarvittavat toimenpiteet voidaan aloittaa viipymättä.

Keskustan valtuustoryhmä oli viime vuonna budjetin lähetekeskustelussa erityisen huolissaan siitä, miten kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan budjetti riittää Oodin avauduttua. Nyt olemme iloksemme todenneet, että Oodi on ottanut paikkansa kaupunkilaisten sydämissä. Samalla sen menestys on tarkoittanut sitä, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan budjetti on todella tiukka ja henkilöstö joutuu venymään äärirajoilleen. Ensi vuoden budjettiin olisi löydettävä liikkumavaraa ja kirjastolle lisärahoitusta. Edellytämme myös, että kulttuuritoimijoille ja taiteen perusopetuksen myönnettäviä avustuksia lisätään. Musiikkiopistojen ja kuvataidekoulujen lukukausimaksut ovat nousseet jo niin kalliiksi, että lapset ja nuoret ovat eriarvoisessa asemassa harrastamismahdollisuuksien suhteen ja kulttuuritoimijoiden avustuksia jaettaessa uusia toimijoita on vaikea saada avustusten piiriin, kun jaetaan niukkuutta.

Arvoisa puheenjohtaja

Haluamme kehittää Helsinkiä kaupunkina, jossa syödään turvallista ja terveellistä ruokaa. Esitämme, että kaupunki lisää järjestämässään joukkoruokailussa kotimaisen ja luomuruoan osuutta ensi vuonna. Hiilijalanjälkeä pienentäisimme samalla korvaamalla joukkoruokailuissa käytettävän riisin kotimaisella ohralla tai perunalla. Ilmastonäkökulmia on kehitettävä laajasti myös kaupungin rakentamis- ja korjaustoiminnassa.

Helsingissä on viime vuosina panostettu erityisesti pyöräilyyn ja kävelyyn liikkumismuotoina. Kaupunkipyöräjärjestelmää on laajennettu ja kannatamme sen käyttöalueen laajentamista myös ensi vuonna nykyisestä yhä laajemmalle alueelle. Esitimme jo viime vuonna ja esitämme nyt uudelleen, että kaupunki selvittää myös mahdollisuutta järjestää metro- ja lähijuna-asemille vartioidut tai valvotut säilytystilat pyörille.

Arvoisa puheenjohtaja

Helsingin on lisättävä sosiaalista työllistämistä. Kaupungin hankinnoissa olisi tuettava aiempaa selvemmin kotimaista osaamista ja kannettava vastuuta myös työnantajana työllistämällä vammaisia ja osatyökykyisiä helsinkiläisiä. Kaupungin pitää myös kannustaa myös yrittämään ja työllistämään. Voisiko palkkatuen Helsinki-lisiä kehittää ja parantaa neuvontapalveluita erityisesti uusille ja maahanmuuttajayrittäjille?

Arvoisa puheenjohtaja

Alkuvuoden aikana palautetta on tullut runsaasti varhaiskasvatuksesta. Monet helsinkiläiset vanhemmat ovat kertoneet joutuneensa siirtämään vanhempain- tai hoitovapaalta töihin paluuta, koska lapselle on osoitettu päivähoitopaikka kohtuuttoman matkan päästä kotoa. Päiväkoti-investointeihin on saatava vauhtia, jotta lapset pääsevät lähipäiväkotiin. Maksuttoman varhaiskasvatuksen maksumiehinä eivät arjen haasteiden lisääntymisen ja päiväkotien tupaten täyteen ahtamisen muodossa saa olla lapset ja perheet.

Helsinki lopettaa kotihoidon tuen kuntalisän maksamisen yli kaksivuotiaiden lasten vanhemmille viikon päästä. Viime vuonna budjettipäätöksen yhteydessä hyväksyttiin ponteni, jonka myötä valtuusto edellytti, että kuntalisän rajaamisen vaikutuksia seurataan laajasti ja selvitetään vapaaehtoisten työllistymistä tukevien toimien kohdistamista pitkään kotona lasta hoitaneille vanhemmille. Nämä selvitykset olisi esitettävä ennen ensi vuoden budjetista päättämistä. Kuntalisän leikkaaminen heikentää monen lapsiperheen taloutta. Lapsiperheköyhyys on vakava asia, johon myös kaupunginvaltuuston pitää etsiä ratkaisuja ja esitämme siksi, että kuntalisä pitäisi palauttaa ensi vuonna takaisin myös 2-3-vuotiaiden lasten perheille.

Arvoisa puheenjohtaja,

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että ensi vuoden budjetin valmistelun lähtökohdaksi otetaan nykyiset kiinteistövero- ja kunnallisveroprosentit.

Terhi Peltokorpi