Arrogant utspel av undervisningsministern

12.12.2012

 
Arrogant utspel av undervisningsministern

 

Samhälle Jyrki Katainens regering har i regeringsprogrammet konstaterat att budgetunderskottet och den ökande skuldsättningen är vårt lands största utmaning. Regeringen planerar att åtgärda underskottet med hjälp av skattehöjningar och nedskärningar i serviceutbudet. Även om nedskärningarna svider, och vår åsikt är att vi i första hand borde koncentrera oss på att bredda skattebasen framför nedskärningar, är det omöjligt att med nuvarande regeringssammansättning undvika nedskärningar.
Då vi står inför nedskärningar är det viktigt att de riktas så att skadan blir den minsta möjliga. Centerunga tog vid sin partidag ställning emot undervisningsminister Jukka Gustafssons förslag att skära ner 7 000 studieplatser vid yrkesskolor främst i mellersta och norra Finland. Samtidigt vill Gustafsson skapa 3 500 nya studieplatser för yrkesskolor i Nyland och Helsingfors.
Det är i dag orealistiskt att tänka sig att finländarna kommer att bo i samma kommun från vaggan till graven. Ungdomen flyttar efter studiemöjligheter och jobb till de regioner där de erbjuds. Även om det uppstår nya studieplatser i södra Finland kommer antalet sökande att öka då ungdomar från de regioner där studieplatserna försvinner söker sig till tätorter där möjligheten att studera är bättre.
Problemet är att bristen på studieplatser och bostäder är störst i tätorterna. De ungdomar som bor i Helsingfors och Nyland kommer alltså att drabbas hårdast av nedskärningarna, då de inte bara måste konkurera med varan utan också med sina kamrater från grannkommunerna. Helsingfors får stå för en oproportionellt stor del av landets utbildningskostnader och antalet studieplatser per sökande sjunker till landets i särklass lägsta nivå.
Det är inte rättvist att Helsingfors och Nyland betalar för de nedskärningar som regeringen i brist på förståelse för glesbygderna gör.
Det är inte 7 000 studieplatser som försvinner i regionerna utan 3 500 studieplatser som försvinner nationellt. De finländska ungdomarna kommer alltså att få ytterligare hinder på vägen från första till andra stadiets utbildning. Detta kommer att leda till att risken för utslagning ökar bland unga och att arbetskraften minskar på sikt. Med den befolkningsstruktur vi har i Finland är de här besluten omöjliga att förstå.
Beslutet är bara ett i ledet av arroganta utspel från minister Gustafsson, som även vill avskaffa kvoten för svenska studieplatser vid universiteten. De nedskärningar som Åbo Akademi tvingas göra är även de olyckliga då genusvetenskapen och litteraturen blir lidande. Vill vi ha mer ojämställdhet, regional ojämlikhet samt kulturell fattigdom?
Svaret är ett definitivt nej. Vi hoppas att även SU delar vår oro, och att alla organisationer som försvarar de ungas intresse kan skapa en enad front mot den trångsynthet utbildningsministeriet ger uttryck för.
Redan J. V. Snellman konstaterade att ett litet folks styrka ligger i dess bildning. Frågan är om vi inser det i dag?

 

Sonja Vojnovic,
ordförande år 2013
Klaus Sallinen,
vice ordförande år 2013
Karl-Mikael Grimm,
styrelsemedlem år 2013
Helsingfors Centerunga

 

Publicerad I Hufvudstadsbladet 27.11.2012