Terhi Peltokorpi Vappuna 2012 Kyösti Kallion patsaalla

01.05.2012

Terhi Peltokorpi, kaupunginvaltuutettu, Kyösti Kallion patsaalla 1.5.2012

Hyvät ystävät

Käveletkö mielelläsi lähikirjastoon lukemaan päivän lehdet tai matkustatko ratikalla pari pysäkinväliä lähimmälle terveysasemalle oman terveydenhoitajan vastaanotolle? Vai tyy-dytkö keskitettyihin palveluihin kaupungin keskustassa? Kiinnostaako sinua miten perus-palvelusi järjestetään ja mistä ne saat?

Keskustan valtuustoryhmä on halunnut kuunnella aidosti kaupunkilaisten mielipiteitä ja olemme puolustaneet erityisesti ikääntyneille kaupunkilaisille ja lapsiperheille tärkeitä lähi-palveluja. Olemme myös vaatineet, että kaupungin eri osia on kohdeltava tasapuolisesti ja eri alueilla asuvilla asukkaille on taattava laadukkaat peruspalvelut läheltä. Myös eri aluei-den kaavoituksessa ja rakentamisessa on huomioitava asukkaiden hyvinvointi ja säilytettävä kaupunkiluontoa, paikkoja, joissa voimme rauhoittua kiireisen arjen keskellä.

Kaupunki on meidän jokaisen. Kaupunkisuunnittelussa pitäisi huomioida eri-ikäisten kau-punkilaisten tarpeet. Ympäristöä ja sen turvallisuutta olisi arvioitava nykyistä paremmin myös reilun metrin korkeudelta, lasten silmien tasolta. Pienille turvallinen ja esteetön ympä-ristö on harvoin huono kenellekään. Lapset ja nuoret voitaisiin ottaa myös aktiivisemmin mukaan suunnittelemaan lähiympäristöään, kuten koulujen ja asuinalueiden pihoja, puistoja ja yhteistilaa. Kaupunkilaisten osallisuutta päätöksentekoon on lisättävä myös silloin, jos pääkaupunkiseudun kuntien rajoja tai hallintomallia muutetaan. Keskustan valtuustoryhmä esitti viime keskiviikkona kaupunginvaltuustossa, että tällöin olisi selvitettävä myös kau-punginosavaltuustojen perustamista ja mahdollisuutta valita pormestari suoralla kansanvaa-lilla.

Helsinki on meille rakas kotikaupunki, jonka menestys ja hyvinvointi heijastuu laajemmalti muualle kotimaahamme. Tulevana syksynä teillä on taas mahdollisuus äänestää keskustalai-sia vastuunkantajiksi kuntavaaleissa niin täällä Helsingissä, kuin kaikissa muissakin Suo-men kunnissa. Keskustalainen arvomaailma on ajankohtainen tänäänkin. Ihmisyyden arvos-taminen, erilaisuuden hyväksyntä, vastuun ottaminen sekä itsestä, että muista ihmisistä, oi-keudenmukaisuus, tasa-arvo, yhdessä tekemisen voima ja tarmo saavat aikaan ihmeitä. Näi-den arvojen pohjalta on hyvä rakentaa yhdessä tulevaisuutta ja uudistaa yhteiskuntaamme.

Toivotan hyvää vappua teille kaikille!