Terhi Peltokorpi: Vaikutusten arviointi on tärkeä osa hyvien peruspalveluiden tuottamista

31.10.2007

Keskustan ryhmäpuheenvuorossa viitattiin valtuuston tahdon toteutumiseen talousarvion toteutuksessa. Viime vuonna budjettineuvotteluissa lisättiin rahaa mm. lapsiperheiden kotipalveluihin ja lasten päivähoitoon. Kotipalveluihin lisätyllä rahalla piti palkata lähes 20 uutta työntekijää. Tosiasia kuitenkin on, että tällä hetkellä lapsiperheiden kotipalvelussa on vähemmän työntekijöitä kuin vuosi sitten. Lasten päivähoidon osalta kirjattiin, että lisäystä käytetään kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen kehittämiseen. Tämäkään kirjaus ei ole toteutunut. Jos valtuustoryhmien yhteisesti hyväksymä tahto, jota on hiottu lukuisia päiviä neuvotteluissa, ei toteudu niin herää kysymys, mitä mieltä tällä budjettiprosessilla on.

Budjetin useiden menokohtien vaikutusten arviointi on melko vaikeaa. Olen erittäin tyytyväinen, että nyt budjettikirjassa useat hallintokunnat ovat aloitelleet terveysvaikutusten ja sukupuolivaikutusten arviointia. Keskustan valtuustoryhmän jäsenet ovat useina vuosina ajaneet näiden toteuttamista budjettiprosessissa.
Arviointi on tärkeää siksi, että se tuo näkyväksi budjetin vaikutuksia ja mahdollistaa pidemmällä tähtäimellä kaupunkilaisia tasa-arvoisemmin kohtelevan budjetoinnin ja ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistumisen.
Samoilla perusteluilla on perusteltua ottaa käyttöön lapsivaikutusten arviointi jo budjetin valmisteluvaiheessa.

Lapsivaikutusten arvioinnista on menossa hankkeita ja kokeiluja mm. osana kunta- ja palvelurakennehanketta. Helsinki voisi toimia edelläkävijänä budjetin lapsivaikutustenarvioinnin osalta.

Talousarvioon on kirjattu, että kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen käyttöä päivähoidossa pyritään lisäämään. Erityisesti huomiota kiinnitetään asiakasohjaukseen päivähoitopaikkoja valittaessa. Tavoite on mielestäni oikea, mutta kirjaus on varsin kunnianhimoinen. Useissa lapsiperheissä molempien vanhempien työssäkäynti on korkeiden asumiskustannusten takia tämän päivän Helsingissä täysin välttämätöntä, jotta pöytään riittää muutakin kuin vettä ja leipää. Julkisen päivähoidon maksut ovat erittäin kohtuullisia palvelun kustannuksiin nähden ja erityisesti kun perheissä puntaroidaan eri vaihtoehtojen välillä. Meidänkin perheessä, maksaessamme täydet hoitomaksut kolmen alle kouluikäisen kokopäivähoidosta, lasku jää kuukaudessa 406 euroon. Jos palkkaisimme lapsillemme kotiin työsopimussuhteisen hoitajan, maksaisimme siitä vähintään kaksinkertaisen summan. Raha kyllä usein ratkaisee ja siihen on varsin vaikea palveluohjauksella vaikuttaa.

Terveydenhuollossa suurena haasteena on eri ammattiryhmien osaamisen täysi hyödyntäminen. Terveydenhuollossa hierarkiarajat ovat varsin korkeat ja niiden rikkominen on välttämätöntä, jotta budjettikirjan kirjaus "henkilöstön toimenkuvia, työn organisointia ja toimintatapoja kehitetään siten, että eri ammattiryhmien koko osaaminen tulee hyödynnettyä" voidaan toteuttaa. Tehtävien siirtoja ei voida tehdä vain niin, että lääkäreiltä siirretään tehtäviä hoitajille, mikäli hoitajien määrää ei lisätä tai heiltä ei siirretä edelleen tehtäviä muille henkilöstöryhmille ja lisätä avustavan henkilöstön määrää. Uusien vastuualueiden pitäisi näkyä myös palkkauksen paranemisena. Uusiin tehtäviin on saatava riittävä koulutus. Terveysviraston budjetissa on nostettu esille henkilökunnan osaamisen vahvistaminen. Toivottavaa on, että koulutukseen varattu 3,6 miljoonaa euroa realisoituu mahdollisimman tuottavasti. Yksittäisten irrallisten koulutuspäivien sijaan olisi voimakkaammin panostettava siihen, että henkilöstön osaamista vahvistetaan pitkäjänteisesti. Tässä olisi tosin syytä tehdä lainsäädännöllisiäkin muutoksia. Esimerkiksi voisi ottaa Englannin mallin, jossa hoitohenkilöstön pitää osoittaa vuosittain osaamisensa ja käydä sen vahvistamiseksi koulutuksessa.

Kaupunkimme on jäänyt auttamatta jälkeen tietoteknisestä kehityksestä, erityisesti sähköisen asioinnin saralla. Sähköisen asioinnin lisääminen helpottaisi huomattavasti lukuisten kaupunkilaisten arkea ja vähentäisi huomattavasti virkamiesten työtä. Esimerkiksi otan kouluihin ilmoittautumisen. Ei ole tästä päivästä enää, että tuhannet vanhemmat ovat poissa töistä tiettynä aamuna vain sen takia, että juuri silloin pitää mennä fyysisesti omalle koululle täyttämään lomake, josta sitten joku virkamies siirtää tiedot koneelle sähköiseen muotoon.