Terhi Peltokorpi: Ennaltaehkäisevät palvelut toiminnan kärkeen

05.11.2014

Keskustan ryhmäpuheenvuoro - Helsingin budjetti 2015

Ennaltaehkäisevät palvelut toiminnan kärkeen
Terhi Peltokorpi: Keskustan ryhmäpuheenvuoro – Kaupungin budjetti 2015

.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Viime keväänä talousarvion lähetekeskustelun Keskustan ryhmäpuheenvuorossa totesin, että koko Euroopassa, omassa maassamme ja kunnissa taloustilanne on vaikea. Maan hallitus ei ole pystynyt osoittamaan todellisia keinoja, joiden avulla tästä tilanteesta noustaisiin. Tähän tilannearvioon voi valitettavasti yhtyä edelleen. Totesin keväällä myös, että kuntien ja valtion talous eivät ole toisistaan irrallisia. Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa menoihin ovat rajalliset. Hallitus tuo jatkuvasti Eduskuntaan uusia esityksiä, jotka lisäävät kuntien velvoitteita. Rakennepaketin toimista taas valtaosa on vielä toteuttamatta tai niiden toteutuminen jää kauas niille asetetuista tavoitteista.

Elämme jo marraskuun alkua. Emme silti vielä tiedä täysin sitä, millaisia palveluita meidän pitää ensi vuoden alusta tarjota kuntalaisille ja miten paljon niiden rahoittamiseen on varattava euroja. Maan hallituksen hyvistä aikomuksista huolimatta myös pääkaupunkiseudun hallintorakenteesta on saatu aikaan vain erilaisia selvityksiä. Palvelujen tuottamistavoista, erityisesti sote-ratkaisusta kiistellään uudelleen. Näistä näkökulmista katsoen ensin vuoden budjettiesityksen teko on aikaisempiin vuosiin verrattuna ollut huomattavasti enemmän arvailujen varassa.

Keskustan ryhmä on tyytyväinen siihen, että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kaupunginhallitusryhmillä oli kykyä sopia yksimielisesti budjettiesityksestä. Kaupungin talouden suunnittelun näkökulmasta samaan aikaan on sekä ilahduttavaa, että erityisen haasteellista, että Helsinki on vetovoimainen kaupunki. Muuttovoiton ja luontaisen väestönkasvun vuoksi meidän on välttämätöntä sekä investoida palveluihin että kehitettävä toimintatapoja. Emme voi kuvitella, että vuosi toisensa jälkeen hoidamme yhä suuremman määrän ihmisiä samoilla resursseilla. Toisaalta tulojen kasvun hidastuminen vaatii väistämättä toimintojen kehittämistä.

Keskustan ryhmä olisi toivonut, että sosiaali- ja terveystoimeen olisi voitu varata nyt käsillä olevaa esitystä enemmän euroja. Huolimatta siitä, että helsinkiläisen palveluihin käytetään euroissa huomattavasti enemmän kuin keskimäärin muissa suomalaisissa kunnissa. Vaarana on, että toistamme viime laman virheitä, jolloin suurimmat virheet tehtiin ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palvelujen lähes totaalisessa karsimisessa. Näiden palvelujen leikkaaminen tuntuu joskus ainoalta mahdolliselta toimenpiteeltä ja vähiten haavoittavalta lyhyellä aikavälillä. Preventiiviset toiminnot tuottavat pidemmällä aikavälillä suurimman kustannushyödyn ja ovat erityisesti inhimillisempi vaihtoehto kuin raskas jälkihoito.

Menojen kasvun hillitsemisen näkökulmasta on välttämätöntä, että valtuustostrategian tavoite terveys- ja hyvinvointierojen kaventamisesta saavutettaisiin. Siksi ennaltaehkäisyn vahvistamisen ja kehittämisen pitäisi olla taloustilanteesta riippumatta toimintasuunnitelmissa kärkisijalla – emmekä tarkoita tässä vain sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa kuin nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntatoimessa ja työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat tällaisia toimia. Jokainen kulutettu euro voi tulla tällöin takaisin kulujen säästöinä tai pidentyvän työuran ansiosta lisätuloina niin valtion kuin kunnankin kassaan. Sekä työikäisten, että ikääntyvien terveenä pysymiseen on etsittävä uusia keinoja ja kannustettava ihmisiä ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja toimintakyvystään. Toimintakyvyn olisi pysyttävä hyvänä yhä pidemmän työuran ajan.

Helsingin on oltava jatkossakin hyvä työnantaja. Kaupunkimme ei irtisano, eikä lomauta taloudellisesti vaikeampinakaan aikoina. Keskustan ryhmä edellyttää, että sen sijaan eri virastoissa pyrittäisiin systemaattisemmin ottamaan työntekijöiden osaaminen käyttöön ja kehittämään työtä yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Päivittäisessä työssä tähän ei aina ole mahdollisuutta, eikä siihen ole välttämättä varattu aikaa. Ruohonjuuritasolla tapahtuva työn kehittäminen motivoi tekijäänsä ja voi lisätä jopa merkittävästi työn tehokkuutta ja tuottavuutta. Pitkään työtä tehneillä työntekijöillä on myös jaettavana hiljaista tietoa noviiseille, jos sen siirtämiseen annetaan aikaa ja jos työyhteisössä on mahdollisuus yhdessä tekemiseen ja siten toiselta oppimiseen. Palveluissa voitaisiin hyödyntää vielä nykyistä enemmän myös vertaistukea viranomaispalvelujen rinnalla. Näiden asioiden ei ole tarkoitus tuoda vain säästöjä vaan parantaa asukkaiden tarvitsemien palvelujen laatua ja saantia.

Helsinkiläinen nuoriso voi pääosin paremmin kuin koskaan aiemmin. Nuorten väliset erot uhkaavat kuitenkin kasvaa monella eri mittarilla mitattuna. Ryhmämme ei pidä kaupungin ensimmäisenä tehtävänä työllistämistä, mutta muistutamme, että kaupungin merkitys ensimmäisen työpaikan tarjoajana nuorille on erittäin suuri. Eri virastojen ja laitosten olisi mielestämme pohdittava ennakkoluulottomasti uusia tapoja palkata nuoria kesätöihin ja harjoitteluihin. Kaupungin on myös edistettävä yksityisten toimijoiden ja järjestöjen roolia nuorten työllistäjinä. Nuorten kesätyöllistämistä voisi miettiä myös yhteistyössä Ruuti-ryhmän kanssa.

Keskustan ryhmä esitti budjettineuvotteluissa, että kosteusvaurioista kärsivien päiväkotien ja koulujen pikaisiin korjauksiin varattaisiin rahaa. Pelkäämme, että korjausten lykkääminen johtaa terveydellisiin ongelmiin, korjausvelan kasvuun ja pidemmällä aikavälillä myös suurempiin kokonaiskustannuksiin. Neuvotteluissa sovittiin kuitenkin, että tähän asiaan palataan ensi vuoden raamineuvotteluissa ja tällöin käydään kokonaisuutena läpi leikkipuistojen ja päiväkotien investointitarpeet. Koulujen ja päivähoidon investointien ja palveluverkon suunnittelun kannalta olennaista on myös kyky arvioida väestöennusteissa erityisesti lasten ja nuorten määrää eri alueilla aiempaa luotettavammin.

Keskustan valtuustoryhmä on pitänyt tärkeänä keskustakirjaston rakentamista. Keskustakirjaston rakentaminen ei saa tarkoittaa lähikirjastojen sulkemista kaupungin reuna-alueilla. Kirjastojen merkitys alueen olohuoneina ja erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyneiden palveleminen mahdollisimman lähellä kotia ovat arvoja, joita keskustakirjastolla ei voi korvata. Keskustakirjastohankkeen edetessä on sen sijaan välttämätöntä tarkastella käsitystä kirjastosta ja sen palveluista ennakkoluulottomasti ja avoimesti.